الگوریتم های گوگل

الگوریتم های گوگل

الگوریتم های گوگل بر اساس تجربه و نیاز در طول زمان ایجاد شد تا بتواند جلوی تقلب و سایت های بی کیفیت را بگیرد تا بتواند خدمات بهتری برای جستجوگران از موتور گوگل را فراهم کند به همین منظور سایت های غیر قانونی و سایت هایی که به اشتباه باعث اذیت کاربران می شد را از طریق الگوریتم های جدید ایجاد شده اسپم می نماید.