آخرین نوشته ها

  • مینیمالیسم در طراحی گرافیک گرافیک

    به طور کلی اصطلاح مینیمالیسم کاهش درانواع رنگ و شکل را تعریف می کند که به طور معمول با استفاده از رنگ های اولیه یا اشکال اولیه هندسی اتجام می پذیرد در عین حال ، این همچنین حاکی از یک گرایش منطقی وغالبا گرایش عملکردی است .
    پونیما ۱۳۹۸/۹/۶