هزینه ها طبق برنامه نویسی پنل اختصاصی PHPMVC برآورد شده است.

در صورت نیاز به ماژول های ویژه که در پایین هر بخش قرار داده شده می توانید با انتخاب موارد مورد نظر قیمت نهایی سایت را به صورت آنلاین برآورد نموده و سفارش خود را ثبت نمایید.

سپس با شما تماس گرفته شده و زمان تحویل را مشخص نموده و قرارداد انجام کار را بعد از تایید برایتان ارسال می نماییم.

انتخاب وب سایت

هزینه پایه طراحی : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت فروشگاهی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت شرکتی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت خبری
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت آموزشگاهی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت گردشگری
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه کل : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت پزشکی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت شخصی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات شما

(اگر امکانات خاصی در نظر دارید که در لیست ماژول ها وجود ندارد می توانید در این بخش آنها را نوشته و برای ما ارسال کنید)